Aktualności

„Budowa stacji elektroenergetycznej 110/20kV USTRONIE wraz z przebudową linii 110kV”
2014-07-31

Przedmiotem zadania była budowa stacji elektroenergetycznej 110/20kV wyposażonej w 14-polową rozdzielnię 110 kV w izolacji gazowej SF6, tzw. „GIS” i 24-polową rozdzielnię 20 kV w izolacji powietrznej oraz w dwa transformatory 110/20 kV Ponadto zadanie obejmowało z przebudowę linii 110 kV na przedpolu stacji.

Prace nad realizacją projektu zostały rozpoczęte w grudniu 2012r. i obejmowały kompleksowe wykonanie obiektu w systemie „pod klucz”.

Zakres prac EL PAK obejmował:

 • przygotowanie placu budowy wraz z  doprowadzeniem tymczasowego zasilania budowy oraz przygotowaniem placów składowych dla odpadów  i miejsc składowania materiałów niezbędnych do wykonania zadania.

Ponadto w ramach prac przygotowawczych została wykonana tymczasowa linia zasilająca 110kV dla zachowania ciągłości zasilania sieci Operatora, a jednocześnie pozwalająca w sposób bezpieczny wykonanie wszelkich prac związanych z realizacją budowy.

 • budowę dwuczęściowego, dwukondygnacyjnego budynku stacyjnego o łącznej powierzchni użytkowej 1162,0 m2 i kubaturze 7930m3, wyposażonego w suwnicę z napędem elektrycznym o nośności 5t,
 • posadowienie oraz montaż 14 pól rozdzielni 110 kV w izolacji gazowej SF6,           
 • budowę stanowisk transformatorowych 110/20kV T-1 i T-2 z instalacjami odwadniania i odolejania wraz z dostawą i zabudową 2 transformatorów 115/20 kV o mocy 25 MVA,
 • montaż dwusekcyjnej wnętrzowej rozdzielni 20 kV w izolacji powietrznej w obmiarze 12 pól w każdej sekcji z możliwością rozbudowy
 • wykonanie obwodów wtórnych na potrzeby elektrycznej automatyki zabezpieczeniowej (EAZ), elementów systemu telemechaniki stacyjnej oraz zabudowę urządzeń telekomunikacyjnych,
 • prefabrykację szaf potrzeb własnych oraz EAZ wraz z montażem  i  uruchomieniami na obiekcie,
 • dostawę, montaż tras oraz połączeń kablowych obwodów zasilania i sterowania oraz sygnalizacji i pomiarów urządzeń elektrycznych stacji w zakresie obwodów sieciowych, rozdzielni 110kV, rozdzielni 20kV, transformatorów oraz rozdzielni potrzeb własnych wraz z instalacją oświetlenie i uziemień,
 • uruchomienie obwodów sterowania i zabezpieczeń oraz sygnalizacji i pomiarów układów elektrycznych, w tym obwodów rozdzielni 110kV, rozdzielni 20kV, transformatorów oraz rozdzielni potrzeb własnych wraz z instalacją oświetlenia i uziemień,
 • wykonanie systemu łączności wraz z przebudową istniejących traktów światłowodowych,
 • wykonanie kanałów rurowych, instalacji uziemiającej i ochrony odgromowej stacji,
 • wykonanie instalacji wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej  z separatorem koalescencyjnym i przepompownią wód deszczowych ze zbiornikiem chłonnym,
 • budowę dróg wewnętrznych, chodników, parkingu i zainstalowanie oświetlenia na terenie nowopowstałej stacji,
 • wykonanie rekultywacji terenu oraz wysypanie całości terenu tłuczniem.

Budynek stacji został wykonany w standardzie budowli zgodnie z wymogami budowy obiektów przemysłowych na terenach górniczych, co dodatkowo wymagało zastosowania odpowiednich technologii wykonawczych.

W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa, stację wyposażono w System Ochrony Technicznej (SOT) zawierający system sygnalizacji włamania i napadu, system telewizji dozorowej CCTV, system ochrony obwodowej oraz system wykrywania i sygnalizacji pożaru.

Ostatnim etapem prac na terenie Stacji Elektroenergetycznej Ustronie było doposażenie systemu telemechaniki w niezbędne moduły programowe i sprzętowe umożliwiające bezpośrednie sterowanie oraz przesyłanie danych stanu pracy urządzeń stacji do centralnej stacji dyspozytorskiej Operatora sieci.

Z powodu złożoności projektu w zakresie konieczności połączenia wielu branż (budowlanej, elektrycznej, automatyki, instalacyjnej, kanalizacyjnej, drogowej oraz telemechaniki) realizowany w systemie „pod klucz” wymagał bardzo dobrej organizacji pracy, zarządzania realizacją oraz profesjonalizmu załogi z czego EL PAK wywiązał się wzorowo.

Dzięki tej inwestycji nastąpi wyraźna poprawa ciągłości zasilania oraz pozwoli  zapewnić stabilny i bezpieczny przesył energii elektrycznej do obecnych  i nowych odbiorców.

Ponadto przy okazji tak dużego zakresu prac wzrosła oferta możliwości usług wykonawczych naszej firmy, a pracownicy zdobyli doświadczenie i podnieśli swoje kwalifikacje.

Należy również podkreślić znakomitą współpracę z firmą ALSTOM Power oraz Inwestorem - Operatorem TAURON.