Archiwum aktualności z roku 2010

PROCOM SYSTEM S.A.
2010-11-19
W październiku b.r. zakończyliśmy realizację prac dla firmy PROCOM SYSTEM S.A. w zakresie „Dostawy systemu zasilania gwarantowanego dla Centralnej Nastawni Elektrowni Opole”.

Projekt obejmował swym zakresem dostawy następujących elementów:

 • System UPS zasilania gwarantowanego zbudowany z dwóch torów zasilania podstawowego w wykonaniu modułowym składający się z 9 szaf,
 • Agregat prądotwórczy typ GEP165 Diesel o mocy 165 kVA z wyposażeniem.

System zasilania bezprzerwowego będzie służył do zasilania napięciem gwarantowanym komputerowych systemów sterowania i sygnalizacji oraz monitorów w centralnej nastawni w Elektrowni Opole.

Układ zasilania będzie wykonany w systemie modułowym. Oznacza to, że w przypadku uszkodzenia któregoś z modułów falownikowych będzie możliwość naprawy UPSa podczas pracy układu, w sposób gwarantujący ciągłość zasilania odbiorów urządzeń elektrycznych.

Przewiduje się wykonanie układu 2 torów zasilania podstawowego pracujących równolegle, skonfigurowanych tak, że w przypadku awarii jednego z torów (UPSów), drugi tor przejmie bezprzerwowo zasilanie całego obiektu.

Przewidywane zapotrzebowanie mocy w sieci napięcia gwarantowanego oszacowano na poziomie 75kW

Dzięki dobremu przygotowaniu technicznemu oraz sprawnej organizacji prac, zadanie zostało wykonane zgodnie z założeniami oraz w planowanym terminie.


PROCOM SYSTEM S.A.
2010-11-02
PROCOM SYSTEM S.A. „Wykonanie branży elektrycznej i AKPiA dla instalacji rozładunku, składowania i transportu biomasy w Elektrociepłowni Czechnica” Listopad 2009 – Sierpień 2010

W sierpniu b.r. zakończyliśmy realizację prac dla firmy PROCOM SYSTEM S.A. w zakresie branży elektrycznej i AKPiA dla instalacji rozładunku, składowania i transportu biomasy w Elektrociepłowni Czechnica.

Cała inwestycja polegała na wybudowaniu magazynowo-technologicznej instalacji gospodarki biomasy, przeznaczonej na potrzeby przebudowanego kotła typu OP130 na kocioł fluidalny BFB, oznaczonego w EC Czechnica symbolem K-2.

Instalacja Gospodarki biomasą transportuje biomasę z punktu dostaw do zasobnika przykotłowego, przy jednoczesnym zapewnieniu jej odpowiednich proporcji. Instalacja dostarcza odpowiednią jakość biopaliwa poprzez odseparowanie zanieczyszczeń i frakcji nadwymiarowych. Instalacja ta posiada również możliwość mieszania różnych rodzajów biomasy, zapewnia pomiar masy oraz pobieranie próbek biomasy (pomiar wartości opałowej) dla wyznaczenia strumienia energii chemicznej przesyłanych paliw do kotła (zasobnika przykotłowego). Instalacja obsługuje następujące rodzaje paliwa:

 • biomasa leśna (zrębki drzewne),
 • biomasa nieleśna (zrębki drzewne nieleśne, wierzba z upraw energetycznych oraz pozostałości z przetwórstwa produktów rolno spożywczych).

ENEA Operator Sp. z o.o. Odział Dystrybucji Bydgoszcz
2010-10-15
W miesiącu wrześniu 2010 roku zostały zakończone prace w ramach projektu „Przystosowania pól WN i SN oraz układów EAZ GPZ Kcynia do przyłączenia elektrowni wiatrowych do sieci 15 kV”. Zadanie realizowane było dla firmy ENEA Operator Sp. z o.o., natomiast zakres prac obejmował:

 • Opracowanie dokumentacji technicznej wykonawczej i powykonawczej,
 • Aktualizacja Instrukcji Eksploatacji stacji,
 • Modernizacja Pola Pomiaru Napięcia 110kV (Sekcja A i Sekcja B), układ do asymetrii napięciowej w sieci WN współpracujących z obiektami Farm Wiatrowych, a w tym: montaż, sprawdzenie oraz rozruch układów EAZ,
 • Transformatory mocy 110/15kV nr 1 i 2 strony 110/15kV,
 • Modernizacja pól rozdzielni 15kV,
 • Modernizacja telemechaniki stacji,
 • Wykonanie zmian edycyjnych w systemie dyspozytorskim RDR Nakło i ZDM Bydgoszcz,
 • Sprawdzenie poprawności telesygnalizacji, telesterowań i telepomiarów dla modernizowanych pól w systemach dyspozytorskich.

SATURN MANAGEMENT „Przegląd rozdzielni w Elektrociepłowni SATURN” Lipiec - Sierpień 2010
2010-09-17
W sierpniu b.r. zakończyliśmy realizację prac dla firmy SATURN MANAGEMT w zakresie „Przeglądu rozdzielni w Elektrociepłowni SATURN w Świeciu nad Wisłą”. Zadanie swym zakresem obejmowało przegląd uwzględniający rozdzielni: 110 kV, 6 kV, 0,4 kV.

Zgodnie z założeniami projektu, zostały wykonane następujące zadania: - W zakresie stacji 110 kV:Linia Chełmno i Linia Jasiniec przegląd wszystkich izolatorów urządzeń (odłączniki, wyłączniki odgromniki,) z naniesieniem warstwy atestowanej pasty silikonowej, przegląd połączeń śrubowych odłączników, przekładników, odgromników. - W zakresie stacji 6 kV i 0,4 kV: przegląd połączeń śrubowych mostów szynowych, pól i urządzeń rozdzielni, przegląd izolatorów i zainstalowanych urządzeń w polach rozdzielni, przegląd dławików zwarciowych i komór dławikowych. - Wykonanie napraw konstrukcji żelbetowych odłączników rozdzielni 110 kV.

Prace wykonywane były według ściśle określonego harmonogramu wynikającego z zaplanowanych postojów technologicznych zasilanych odbiorców.

Akademia 10-lecia EL PAK
2010-09-13
9 września na uroczystej Akademii Spółka EL PAK Sp. z o.o. obchodziła jubileusz 10-lecia. Dla Zarządu EL PAK Sp. z o.o. była to wspaniała okazja do uhonorowania najlepszych pracowników , za ich codzienny trud i oddanie sprawom naszej Spółki oraz wyróżnienie tych spośród nas, którzy są z nami od lat.

Na zaproszenie Zarządu Spółki przyjechało wielu znamienitych gości m.in.: członkowie Zarządu ZE PAK, przedstawiciele Zarządów spółek kapitałowych, dyrektorzy pionów ZE PAK, przedstawiciele organizacji związkowych, reprezentanci władz samorządowych, nasi partnerzy handlowi i biznesowi oraz kadra kierownicza EL PAK. Zaproszeni gości otrzymali statuetki upamiętniające 10-lecie naszej firmy.

Prezes Zarządu Lubomir Gliniecki powitał zebranych gości, poczym przybliżył historię EL PAK na przełomie minionej dekady, wspominając najważniejsze momenty z życia Spółki. Na akademii zostali wyróżnieni pracownicy EL PAK otrzymując odznaczenia oraz statuetki. Zarządu EL PAK złożył podziękowania wszystkim zaproszonym za przybycie i ich życzenia.

PROCOM SYSTEM S.A. „Wykonanie branży elektrycznej i AKPiA dla instalacji rozładunku, składowania i transportu biomasy w Elektrociepłowni Czechnica;
2010-08-31
W sierpniu b.r. zakończyliśmy realizację prac dla firmy PROCOM SYSTEM S.A. w zakresie branży elektrycznej i AKPiA dla instalacji rozładunku, składowania i transportu biomasy w Elektrociepłowni Czechnica.
Cała inwestycja polegała na wybudowaniu magazynowo-technologicznej instalacji gospodarki biomasy, przeznaczonej na potrzeby przebudowanego kotła typu OP130 na kocioł fluidalny BFB, oznaczonego w EC Czechnica symbolem K-2. Instalacja Gospodarki biomasą transportuje biomasę z punktu dostaw do zasobnika przykotłowego, przy jednoczesnym zapewnieniu jej odpowiednich proporcji. Instalacja dostarcza odpowiednią jakość biopaliwa poprzez odseparowanie zanieczyszczeń i frakcji nadwymiarowych. Instalacja ta posiada również możliwość mieszania różnych rodzajów biomasy, zapewnia pomiar masy oraz pobieranie próbek biomasy (pomiar wartości opałowej) dla wyznaczenia strumienia energii chemicznej przesyłanych paliw do kotła (zasobnika przykotłowego). Instalacja obsługuje następujące rodzaje paliwa:

 • biomasa leśna (zrębki drzewne),
 • biomasa nieleśna (zrębki drzewne nieleśne, wierzba z upraw energetycznych oraz pozostałości z przetwórstwa produktów rolno spożywczych).

Emerson Process Management Sp. z o.o. „Dostawa elementów systemu sterowania OPP przeznaczonych dla modernizacji kotła K5 w Elektrowni Bełchatów”
2010-07-22
W miesiącu czerwcu bieżącego roku zostały zakończone prace w zakresie projektu pn. „Dostawa elementów systemu sterowania OPP przeznaczonych dla modernizacji kotła K5 w Elektrowni Bełchatów”. Zadanie prowadzone było na zlecenie firmy Emerson Process Management Power and Water Solutions Sp. z o.o., zakres prac obejmował:

 • dostawy szaf zasilających, obrotowych podgrzewacze powietrza kotła BB 1150 K5 w Elektrowni Bełchatów,
 • wykonanie, dostawę szaf zasilających,
 • wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,
 • udział w odbiorze szaf zasilających u Inwestora,
 • funkcjonalne uruchomienie szaf (uruchomienie silników OPP),
 • wykonanie systemu sterowania i zabezpieczeń obejmujące dostawę opomiarowania w modernizowanych obrotowych podgrzewaczach powietrza kotła BB 1150 K5 w Elektrowni Bełchatów
 • dostawy analizatorów O2 w spalinach.

 

Modernizacja szkolnej pracowni energii odnawialnej dla Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie kwiecień –czerwiec 2010.
2010-07-02
W miesiącu czerwcu bieżącego roku została zakończona realizacja projektu dla Zespołu Szkół Górniczo - Energetycznych w zakresie „Modernizacji szkolnej pracowni energii odnawialnej”. Pracownia wyposażona jest w cztery baterie kolektorów słonecznych, dwa zestawy ogniw fotowoltanicznych, pompę ciepła oraz elektrownię wiatrową. Kolektory pozwalają gromadzić energię słoneczną, przetwarzaną w energię cieplną nawet w pochmurne dni. Urządzenia fotowoltaniczne umożliwiają zmianę energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną, która po części trafia do sieci zasilającej szkoły. Ciepła woda uzyskana z pracy kolektorów słonecznych oraz pompy ciepła jest wykorzystywana w szkole, jako ciepła woda użytkowa. Pracownia umożliwia organizowanie praktycznych ćwiczeń w trakcie, których pracę poszczególnych urządzeń podaje się analizie i ocenia ich efektywność. Sprzęt jest zintegrowany z nowoczesnym systemem komputerowym opartym na sterowniku programowalnym WAGO i komputerze DELL OPTILEX.

Modernizacja szkolnej pracowni swym zakresem obejmowała:

 • Dostawę i uruchomienie komputera nauczycielskiego.
 • Dostawę Zaawansowanego Analizatora Historii dla InTouch - 100 zmiennych. W oparciu o niniejsze oprogramowanie został stworzony system raportowy zgodny z istniejącym umożliwiający wielowymiarowe analizy zmiennych.

Ze względu na intuicyjną obsługę, dostarczone oprogramowanie będzie mogło służyć do samodzielnego tworzenia raportów i wykresów zgodnie z potrzebami. Uaktualnienie oprogramowania InTouch miało na celu poprawienie funkcjonalności narzędzia wspomagającego proces dydaktyczny, wiązało się z przeprogramowaniem i aktualizacją elementów aplikacji.

Vattenfall Distribution Poland S.A. „Optymalizacja punktu neutralnego sieci SN w SE Nowiny” Październik 2009 – Maj 2010
2010-06-04
W miesiącu kwietniu bieżącego roku zakończyliśmy realizację projektu dla firmy ENEA Operator Sp. z o.o. w zakresie „Modernizacji stacji WN/SN Opalenica”. W ramach umowy zrealizowane zostały zadania związane z modernizacją obwodów pierwotnych i wtórnych pól objętych zamówieniem, modernizacją systemu łączności i telemechaniki oraz układu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej. Ponadto w ramach projektu została wykonana dokumentacja techniczna, nowa instrukcja eksploatacji stacji WN/SN Opalenica oraz instrukcja systemu telemechaniki modernizowanej stacji WN/SN Opalenica.

W miesiącu maju bieżącego roku zostały zakończone prace dla firmy Vattenfall Distribution Poland S.A. Projekt pn. „Optymalizacja punktu neutralnego sieci SN w stacji elektroenergetycznej Nowiny” obejmował prace w zakresie optymalizacji: Pola ZK1_20kV obwody wtórne Pole ZK2_20kV obwody wtórne W skład projektu wchodziły następujące zadania: demontaż dwóch starych układów kompensacyjnych, modernizacja gospodarki kablowej SN i na terenie stacji Nowiny, montaż dwóch nowych układów kompensacyjnych, prace obejmujące badania i próby pomiarowe wyżej wymienionych układów, prace uruchomieniowe układów.

ENEA Operator Sp. z o.o. „Modernizacja stacji WN/SN Opalenica” Lipiec 2009 – kwiecień 2010
2010-05-28
W miesiącu kwietniu bieżącego roku zakończyliśmy realizację projektu dla firmy ENEA Operator Sp. z o.o. w zakresie „Modernizacji stacji WN/SN Opalenica”. W ramach umowy zrealizowane zostały zadania związane z modernizacją obwodów pierwotnych i wtórnych pól objętych zamówieniem, modernizacją systemu łączności i telemechaniki oraz układu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej. Ponadto w ramach projektu została wykonana dokumentacja techniczna, nowa instrukcja eksploatacji stacji WN/SN Opalenica oraz instrukcja systemu telemechaniki modernizowanej stacji WN/SN Opalenica.

Diamenty Forbes 2010
2010-05-05
Firma Dun and Bradstreet Poland we współpracy z redakcją miesięcznika Forbes wyróżniła El Pak Sp. z o.o. w prestiżowym rankingu „Diamenty Forbes 2010” W aktualnym, czwartym już zestawieniu, znalazły się firmy, które w latach 2006-2008 najbardziej dynamicznie zwiększały swoją wartość. Lista Diamentów Forbesa została opracowana na podstawie szwajcarskiej metody wyceny wartości firm. Umożliwia zmierzenie potencjału przedsiębiorstw, przy uwzględnieniu wielkości realizowanych inwestycji oraz zdolności do powiększania sprzedaży i zysków.

2010-04-21
W poniedziałek na uroczystościach pogrzebowych członkowie Zarządu EL PAK pożegnali Piotra Nurowskiego, wielkiego człowieka sportu a zarazem przyjaciela.

PAK SERWIS Sp. z o.o. „Instalacje elektryczne i AKPiA dla zasilania, wentylacji, odwodnienia i oświetlenia Gospodarki Gipsem w Elektrowni Pątnów”
2010-04-16
W marcu 2010 roku zostały ukończone prace nad projektem wykonania instalacji elektrycznej i AKPiA związanych z zasileniem urządzeń wentylacji i odwodnienia oraz oświetlenia Gospodarki Gipsem prowadzone w Elektrowni Pątnów na zlecenie PAK SERWIS Sp. z o.o. Realizacja obejmowała swym zakresem kompleksowe wykonanie prac wraz z dostawą materiałów, urządzeń oraz implementacją sterowania w systemie DCS, wykonanie dokumentacji powykonawczej i jakościowo - odbiorowej, opracowanie instrukcji eksploatacji do stosowania na terenie Elektrowni Pątnów oraz uzgodnienie jej z odpowiednimi służbami Elektrowni, rozruch instalacji, szkolenie w zakresie obsługi instalacji. Realizacja zadania została podjęta w grudniu 2009 roku. Dzięki zaangażowaniu kierownictwa projektu i robót zadanie zostało wykonane zgodnie z wytycznymi, a także w założonym terminie.

Zatwierdzenie sprawozdań rocznych oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki
2010-09-04
W dniu 30 marca 2010 r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki EL PAK podjęło decyzję o zatwierdzeniu Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009 r., przedłożonych przez Zarząd Spółki i pozytywnie zaopiniowanych przez Radę Nadzorczą. Jednocześnie członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej, pełniący tę funkcję w 2009 r., decyzją Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników otrzymali absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2009.

Gala Partnerów ASTOR
2010-04-01
W miesiącu marcu uczestniczyliśmy w Gali Partnerów ASTOR, polskiego dystrybutora międzynarodowych producentów sprzętu i oprogramowania, służących do automatyzacji i informatyzacji produkcji, wieloletniego członka Business Centre Club.
Podczas Gali po raz kolejny wręczone zostały nagrody "Złoty Wzrost ASTOR" oraz Certyfikaty Partnerstwa na rok 2010. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, zrealizowanym wdrożeniom potwierdzonym zaufaniem naszych Klientów, zostaliśmy laureatem nagrody "Złoty Wzrost ASTOR" przyznawanej firmom, które osiągnęły najwyższy poziom zakupów w firmie ASTOR, w historii swoich kontaktów handlowych. Natomiast otrzymany „Certyfikat Złotego Partnera ASTOR 2010”, potwierdza poziom najwyższych kompetencji oraz wieloletniego doświadczenia we wdrożeniach produktów i oprogramowania, z zakresu automatyzacji i informatyzacji produkcji.
Tegoroczne nagrody według organizatorów, są tym większym wyróżnieniem, że trafiały do Partnerów, którzy mimo globalnego kryzysu, nieprzerwanie wzmacniają swoją pozycję rynkową.

Realizacja dla PROCOM SYSTEM
2010-01-31
W styczniu 2010 nasze przedsiębiorstwo zakończyło podłączenie sprężarkowni bloku nr 9 do Centralnej Nastawni Odpopielania w Elektrowni Pątnów. W zakres zadania zrealizowanego dla PROCOM SYSTEM wchodziła dostawa wraz z montażem oraz wykonanie niezbędnych połączeń kablowych i montażowych.