Akredytowane badania emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych

Badania emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w gazach odlotowych ze źródeł stacjonarnych wykonywane są przez Wydział Pomiarów i Diagnostyki, który posiada

certyfikat akredytacji laboratorium badawczego nr AB 1008 w zakresie:

  • badań strumienia objętości gazów;
  • pobierania próbek do oznaczania stężenia pyłu, rtęci i metali;
  • badań stężenia SO2, NO, CO oraz pyłu;
  • badań strumienia masy SO2, NOX, CO oraz pyłu;
  • kalibracji AMS (QAL2);
  • rocznych badań kontrolnych AMS (AST).

Badania wykonywane są za pomocą aparatury spełniającej wszystkie wymagania zapisane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r.

w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. 2014 poz.1542).

Badania wykonywane są w celu:

  • określenia stężeń (strumienia masy) zanieczyszczeń gazowych i pyłowych dla potrzeb ochrony środowiska (dotrzymanie odpowiednich standardów) i eksploatacyjnych;
  • kalibracji i sprawdzania poprawności wskazań aparatury stacjonarnej do pomiarów emisji zgodnie z QAL2 i AST nomry PN-EN 14181.

Bezpośredni kontakt:
Cezary Woźniak - Kierownik Wydziału Pomiarów i Diagnostyki
tel.: +48 63 247 32 33, tel.kom.: +48 600 908 151
e-mail: wozniak.cezary@elpak.com.pl